АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Пряко митническо представителство

Митническа агенция АКСИМ извършва пряко митническо представителство пред ТМУ Варна и прилежащите му митнически бюра и митнически пунктове по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим:

Услугите, извършвани от нас:

Изготвяне на всички видове митнически документи, търговски документи и транспортни документи, сертификати, удостоверения и др. Искания: за разрешения за използване на опростени процедури за деклариране; за удължаване на срокове; за по-благоприятно тарифно третиране; за преместване на стоки на друго място под митнически надзор; за откриване и управление на временен склад; за откриване и управление на митнически склад и др.

 • Изготвяне на всички митнически документи за Внос и Износ от и за цял свят.
 • Пряко представителство на български и чуждестранни
 • юридически и физически лица пред митническите органи на Република България.
 • Електронно деклариране към системата на Агенция Митници и електронно манифестиране.
 • Подаване на Обобщени декларации за напускане ОДН,
 • Обобщени декларации за въвеждане ОДВ.
 • Подаване на електронен TIR Транзит.
 • Консултиране по всички митнически режими.
 • Освобождаване на контейнери от САЩ, Китай и др.
 • Консултиране и съдействие за Лицензи от различните министерства, нужни за някои вносни или износни операции:
 • Съдействие при издаване на фито-санитарни и здравни сертификат и разрешителни.
 • Обслужване на внос на МПС от САЩ, Швейцария и други неевропейски страни.
 • Съдействие при възстановяване на надвнесен акциз при внос на автомобили в периода 2007-2009 г.
 • Изготвяне на Invoice, фактури за митнически цели и Packing List-и.
 • Попълване на CMR-товарителници.
 • Попълване на CARNET TIR и АТА.
 • Изготвяне на документи за произход FORM A, A.TR и др.
 • сертификат за движение на стоките EUR.1
 • Обработка и освобождаване на пощенски пратки на граждани и фирми.
 • Обслужване и освобождаване на пратки от международни сайтове за електронна търговия /Ebay, Amazon и др./

Легализация

Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. Подлежат на заверка както български документи, необходими в чужбина, така и издадени в чужбина документи, които ще послужат в България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

Митнически консултации

Поддържайки тесни професионални отношения с митническите служби и коректно изготвени документи, успяваме да извършим бързо и ефективно уреждане на митническите формалности като постигаме кратки срокове за освобождаване на стоките.

Web Design & Development by Big Cloud