АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Временен износ

ВРЕМЕННИЯТ ИЗНОС e също често използван митнически режим, при който се разрешава местни стоки да се изнесат временно извън митническата територия на Република България при условие да бъдат реимпортирани, без да са претърпели и Закона за митницитеенения, освен нормалното износване при тяхната употреба. При спазване разпоредбите на Закона за митниците режимът временен износ се допуска за стоки, които могат да бъдат идентифицирани при реимпорта им, като се отчита съответната специфика. При режим временен износ се прилагат разпоредбите на режим износ, като се отчита съответната специфика за този режим. Временното изнасяне на местни стоки като специфична форма на износ включва облагането им с вносни митни сборове, прилагане на мерките на търговската политика, както и всякакви други мерки, предвидени за износ на местни стоки извън митническата територия на Република България.
Web Design & Development by Big Cloud