АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Интрастат деклариране

Интрастат е статистическата система на Европейския съюз за събиране на данни от фирмите, които осъществяват обмен на стоки със страните членки на Общността, които не са обект на Единния административен документ между държавите–членки. Интрастат системата заменя предишния източник на информация – митническата декларация.
Съгласно Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки, задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по ЗДДС, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания” и „пристигания”. Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, като под тези прагове операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат.
Праговете за деклариране по система Интрастат се определят със заповед на председателя на НСИ до края на месец октомври на текущата година и важат за цялата следваща година.
Web Design & Development by Big Cloud