АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Митнически режим ИЗНОС

Митническият режим износ представлява изнасяне на местни стоки извън митническата територия на Република България и включва прилагане на формалностите, предвидени за изнасяне на стоките, включително и на мерките на търговската политика, а когато е предвидено - облагане с износни митни сборове. Местните стоки, предназначени да бъдат изнесени, се поставят под режим износ, но това не се прилага за стоките, поставени под режим пасивно усъвършенстване и временен износ. Декларацията за износ се представя в митническото учреждение, в района на което се подготвят експедицията и товаренето на стоките за износ, но в ППЗакона за митниците са предвидени и някои изключения от тази разпоредба. За местните стоки, за които в закон са предвидени фискални преференции като за износ, режимът износ може да се прилага и когато стоките не напускат митническататеритория на Република България.
Web Design & Development by Big Cloud